FarmDigital news

eCrop project geaccepteerd door UN/CEFACT

Author: Content Manager/Thursday, January 28, 2016/Categories: Farm digital, Horticulture, Arable

Standaardisatie-organisatie UN/CEFACT heeft het voorstel voor project eCROP geaccepteerd en dit project vervolgens op de UNCEFACT projecten lijst geplaatst. Met het UN/CEFACT eCROP project kunnen de standaardberichten voor teeltinformatie in de plantaardige sector (akkerbouw, voedingstuinbouw en sierteelt) naar een internationale standaard worden gebracht. Een groot voordeel hiervan is dat UNCEFACT standaard berichten zijn die wereldwijd worden aanbevolen voor gebruik in de internationale handel, o.a. door de WTO, WCO en FAO. Het garandeert ook interoperabiliteit met andere aspecten in (internationale) handel, waaronder die met douane, veterinaire en fytosanitaire certificaten (phyto), verzekering en transport. Het leidt uiteindelijke tot vereenvoudiging van de handelsprocedures, kostprijsverlaging en vergroting van de (internationale) handel.

De standaard EDI-CROP berichten die zijn gedefinieerd voor de akkerbouw (AgroConnect) en de berichten die in de tuinbouw gedefinieerd zijn voor de groente & fruit (Frug I Com/GS1 Teeltbericht) en de sierteelt (Floricode) dienen als input. Binnen het Farm Digital project worden deze berichten samengebracht en geharmoniseerd op basis van het Crop Reference Data Model.

Middels het UN/CEFACT eCROP project ontstaat de mogelijkheid om de binnen FarmDigital ontwikkelde berichten over te brengen naar een internationaal niveau. Dat betekent dat de data elementen die in Nederland  worden ontwikkeld en gebruikt in de teeltberichten worden opgenomen in de UN/CEFACT Core Component Library (CCL) en dat de specifieke berichten ook worden gepubliceerd als officieel UN/CEFACT XML schema (UNCEFACT standaard bericht). Elk UN/CEFACT product of standaard (CCL, XML) is wereldwijd vrij van rechten (gratis) beschikbaar voor iedereen. 

Voor informatie over de UNCEFACT, zie www.uncefact.org en voor de producten en standaarden http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards.html 

of neem contact op met Johan den Engelse, denengelse@frugicom.nl 


eCROP
Voor FarmDigital betekent het dat de eCROP teeltinformatie berichten niet alleen bruikbaar zijn voor het certificeringsproces in Nederland, maar ook in de andere pilot studies in Costa Rica en Zuid Afrika. Het eCROP project borgt en versterkt de samenhang tussen de verschillende berichten in de agrifood sector, waaronder eCERT, eLAB en eDAPLOS en de Nederlandse berichten.

Hieronder een citaat uit het eCROP projectvoorstel over de doestelling en resultaat:
"Het doel van dit project is om de bedrijfsprocessen, zakelijke transacties en de informatie entiteiten rondom de elektronische uitwisseling van de teeltdata in de gehele de supply chain te standaardiseren.” Dit betreft zowel akkerbouw als tuinbouw (voedingstuinbouw & sierteelt). 

De beschikbare data bestaat zowel uit data verkregen tijdens het productieproces, als informatie rondom duurzame landbouw, voedselveiligheid en voedselkwaliteit. 
Print

Number of views (1472)/Comments (0)